Stadgar

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN

VOLVO LASTVAGNAR VETERANFORDONSKLUBB

Uppdaterade i enlighet med årsmötesbeslut 2015-05-09

1§ Namn
Föreningens namn är Volvo Lastvagnar Veteranfordonsklubb

2§ Ändamål och verksamhet
Föreningens ändamål skall vara att dels att främja social samvaro mellan föreningens medlemmar, dels att främja bevarandet av äldre exemplar av lastvagnsfordon med anknytning till Volvo, vilka p.g.a. ålder eller andra skäl har ett kulturellt eller historiskt samlarvärde.
Föreningens verksamhet skall utgöras av att äga, renovera, underhålla och förvalta äldre Volvo lastbilar och med dessa delta i arrangemang inom intresseområdet samt arrangera rallyn.
Föreningsmedlemmarnas arbete i föreningen skall ske på fritid och på ideell basis.

3§ Medlemmar – inträde, utträde
Föreningens medlemmar skall bestå av personer som är eller har varit anställda i något av AB Volvogruppens bolag och där arbetat med kommersiella fordon av märket Volvo i någon del av produkternas livscykel.
Medlemskap kan också godkännas av styrelsen för konsulter som varit anlitade i minst 2 år samt person med stark anknytning till företaget eller dess produkter Föreningen äger rätt att invälja hedersmedlemmar. Person som gjort synnerligen värdefulla insatser i föreningens anda kan utnämnas till hedersmedlem genom beslut i styrelsen med två tredjedels majoritet. Styrelsen äger att besluta att hedersmedlem befrias från medlemsavgift för viss tid eller livsvarigt. Envar föreningsmedlem äger rätt att föreslå person till hedersmedlemskap. Förslag till hedersmedlem skall ske skriftligt till styrelsen och vara tillfredställande motiverat. Den som önskar inträda i föreningen skall skriftligen begära medlemskap hos föreningens styrelse. Medlemskap erhålls tidigast då medlemsavgift erlagts.
Hedersmedlemmar erlägger ingen avgift.
Den som önskar utträde ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till föreningens styrelse. Utträde sker då anmälan kommit styrelsen till handa.

4§ Medlemsavgifter, finansiering
Föreningens verksamhet skall finansieras genom medlemsavgifter och sponsorbidrag.
Medlemsavgiften fastställs av det konstituerande mötet och därefter årligen av det ordinarie årsmötet.
Föreningens medlemmar är skyldiga att på styrelsens anfordran erlägga fastställd årlig medlemsavgift. Medlem är skyldig att erlägga full medlemsårsavgift för varje påbörjat kalenderår som medlemmen är medlem i föreningen. Avgiften skall erläggas senast 30/4 innevarande år.

5§ Styrelse
Föreningens styrelse är underställd årsmötet och är ansvarig för förvaltningen av föreningens angelägenheter. Det åligger styrelsen särskilt att tillse att för föreningen gällande lagar, regler och stadgar iakttages, att årsmötets beslut verkställs, att planera, leda och fördela verksamheten inom föreningen, att ansvara för och förvalta föreningens medel samt att förbereda och anordna årsmöte.
Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Göteborg.
Styrelsen skall bestå av minstfem ledamöter jämte lika många suppleanter, som väljs för ett år i sänder på ordinarie årsmöte. Ordförande och kassör väljes växlade på två år vardera.
Styrelsen företräder föreningen och tecknar dess namn. Styrelsen kan besluta att två styrelseledamöter i föreningen skall företräda föreningen och teckna dess namn.
Styrelsemöte skall hållas när så erfordras. Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av styrelseledamöterna är närvarande. Som styrelsen beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstar eller vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder. Om lika röstetal uppstår vid personval skall dock valet avgöras genom lottning.

6§ Revisor
Av föreningens medlemmar skall en vara revisor och en revisorssuppleant. Revisor och suppleant för denne väljs för ett år i sänder på ordinarie årsmöte.

7§ Räkenskapsår och redovisning
Föreningens räkenskapsår skall vara kalenderår.
För varje verksamhetsår skall avges årsredovisning.

8§ Årsmöte
Medlems rätt att besluta i föreningens angelägenheter utövas på årsmötet. Ordinarie årsmöte med föreningens medlemmar skall hållas årligen under första kvartalet varje år. Extra årsmöte skall hållas när styrelsen finner skäl därtill.
Till årsmötet skall föreningens medlemmar kallas genom styrelsens försorg. Kallelse skall se senast tre veckor före årsmötet genom e-mail, eller om sådan saknas, brev med posten till respektive medlem på dennes till styrelsen senast anmälda adress. Av kallelsen skall framgå vilka ärenden som skall behandlas på årsmötet.
Som årsmötets beslut i ärenden rörande annat än personval gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande medlemmarna röstar eller vid lika röstetal den mening som årsmötets ordförande biträder. Beslut om ändring av föreningens stadgar eller om föreningens upplösande fordrar dock att beslutat biträds av minst tre fjärdedelar av de närvarande medlemmarna. Vid personval skall den anses vald som fått flest röster. Om lika röstetal uppstår vid personval skall dock valet avgöras genom lottning.
På ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:
Val av årsmötets ordförande.
Dagordningens fastställande.
Val av protokollförare jämte justeringsman.
Fråga om årsmötets behöriga utlysande.
Föredragning av styrelsens redovisning och det gångna årets verksamhetsberättelse.
Föredragning av revisionsberättelse.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
Förslag till stadgeändringarFörslag till verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret.
Val av styrelseledamöter jämte suppleanter.
Val av revisor jämte suppleant.
Val av valberedning om minst tre personer .
Fastställande av medlemsavgiftTill årsmötet inlämnde motioner.
Årsmötets avslutande.
Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka före årsmötet.

9§ Föreningens upplösande
Vid föreningens upplösande skall vad som eventuellt återstår sedan föreningen infriat samtliga sina förpliktelser fördelas mellan föreningens medlemmar.